มีเวทีให้อีกแล้ว

แสดงความคิดเห็น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประชุมปฏิบัติการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ปี 2554  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 3 องค์ความรู้รายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป. 6 วันที่ 29 –31 กรกฎาคม  2554
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 3 วันที่  5- 7  สิงหาคม  2554
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  : อยู่อย่างพอเพียงวันที่ 18-20  สิงหาคม  2554

ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ภายในวันที่ 4  กรกฎาคม 2554  และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่  14 กรกฎาคม  2554  ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ประโยชน์ดังนี้ เพิ่มเติม

10 การประเมินที่คุ้มค่า

แสดงความคิดเห็น

ดาวน์โหลดเอกสาร  10การประเมินความคุ้มค่า

เทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้

แสดงความคิดเห็น

เทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

  ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6) ของนายสำนวน  นิรัตติมานนท์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านราชกรูด สพท.ระนอง จังหวัดระนอง ได้ใช้เทคนิคกระบวนการสอนดังนี้

เพิ่มเติม

การจัดการความรู้ตามแนวทาง PMQA

แสดงความคิดเห็น

การจัดการความรู้ตามแนวทาง PMQA  โดยดร.พิธาน  พื้นทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์  การจัดการความรู้ตามแนว PMQA ดร.พิธาน พื้นทอง

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.