มีเวทีให้อีกแล้ว

ใส่ความเห็น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประชุมปฏิบัติการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ปี 2554  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 3 องค์ความรู้รายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป. 6 วันที่ 29 –31 กรกฎาคม  2554
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 3 วันที่  5- 7  สิงหาคม  2554
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  : อยู่อย่างพอเพียงวันที่ 18-20  สิงหาคม  2554

ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ภายในวันที่ 4  กรกฎาคม 2554  และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่  14 กรกฎาคม  2554  ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ประโยชน์ดังนี้ เพิ่มเติม

10 การประเมินที่คุ้มค่า

ใส่ความเห็น

ดาวน์โหลดเอกสาร  10การประเมินความคุ้มค่า

เทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้

ใส่ความเห็น

เทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

  ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6) ของนายสำนวน  นิรัตติมานนท์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านราชกรูด สพท.ระนอง จังหวัดระนอง ได้ใช้เทคนิคกระบวนการสอนดังนี้

เพิ่มเติม

การจัดการความรู้ตามแนวทาง PMQA

ใส่ความเห็น

การจัดการความรู้ตามแนวทาง PMQA  โดยดร.พิธาน  พื้นทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์  การจัดการความรู้ตามแนว PMQA ดร.พิธาน พื้นทอง