การจัดการความรู้ตามแนวทาง PMQA  โดยดร.พิธาน  พื้นทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์  การจัดการความรู้ตามแนว PMQA ดร.พิธาน พื้นทอง