เทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

  ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6) ของนายสำนวน  นิรัตติมานนท์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านราชกรูด สพท.ระนอง จังหวัดระนอง ได้ใช้เทคนิคกระบวนการสอนดังนี้

1.ใช้บทกลอนพาเพลิน    เป็นบทกลอนที่ครูผู้สอนแต่งขึ้นมาเองเกี่ยวกับบทเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนรู้อยู่หรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนโดยเน้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลตัวนักเรียนจะทำให้นักเรียนมีความสนใจและอ่านได้เร็วกว่าโดยใช้คำง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนรับผิดชอบ

2.ใช้วิธีการอ่านนำอ่านตาม โดยครูผู้สอนหรือนักเรียนที่อ่านหนังสือออกได้ถูกต้องตามหลักการอ่านอ่านนำแล้วให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก
หรืออ่านไม่ได้ใช้นิ้วชี้ตามไปด้วย คือสรุปง่ายว่าเด็กนักเรียน นิ้วชี้ ตาดู หูฟัง ปากอ่าน โดยฝึกจากการอ่านที่ละคำ ทีละวรรค ทีละประโยค จากบทร้อยแก้วไปสู่บทร้อยกลอน

3.ใช้วิธีการท่องจำบทกลอนก่อนเลิกเรียนในแต่ละวันเปิดเรียนช่วงเย็น เมื่อนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนอ่านและท่องจำบทกลอนบทนั้นๆที่ครูผู้สอนแต่งมาได้แล้ว
(โดยครูผู้สอนทำการทดสอบนักเรียนทีละคนหน้าชั้นเรียน) ครูผู้สอนต้องแต่งบทกลอนมาเพิ่มให้กับนักเรียนใหม่และฝึกการอ่านนำอ่านตามใหม่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ ทำอย่างนี้บ่อยๆ ซ้ำๆ ทุกวัน ช่วงเย็น  โดยใช้วิธีการเดิมแต่บทกลอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนเลิกเรียน ในไม่ช้า ไม่นาน  นักเรียนก็จะอ่านได้เอง

4.ใช้วิธีฝึกเขียนบทกลอนที่นักเรียนอ่านและท่องจำได้แล้วด้วยลายเส้นประ   โดยครูผู้สอนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แปลงตัวพิมพ์ให้เป็นลายเส้นประได้
ถ้าไม่เข้าใจหรือแปลงไม่ได้ให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ช่วยทำให้ก็ได้  การแปลงตัวพิมพ์ให้เป็นลายเส้นประไม่จำเป็นต้องใช้แต่เฉพาะบทกลอน
ใบความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาก็สามารถทำได้  โดยทำเป็นลายเส้นประแล้วให้นักเรียนมาฝึกเขียนเมื่อเขียนเสร็จแล้วครูผู้สอนก็มาฝึกอ่านโดยใช้วิธีการอ่านนำและอ่านตามวิธีการเดิมก็ได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมด 4
ข้อเป็นเทคนิควิธีการสอนแบบง่ายๆที่คุณครูสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างรวดเร็ว  ถ้าคุณครูท่านใดมีความสนใจจะนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านเขียน  ก็ได้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ยินดีมอบให้เป็นวิทยาทาน  เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนตาดำๆที่น่าสงสาร และช่วยชาติให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไป

ตัวอย่างบทกลอนพาเพลินและเทคนิคการสอนให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานเกษตร เรื่อง
การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

ต้นไม้คนละต้น

พิกุลดอกไม้หอม          ได้ดมดอมหอมชื่นใจ
บัวหลวงบานไสว        ช่างขื่นใจรสสุคนธ์
ดอกไม้ในโรงเรียน        ต้องพากเพียรและฝึกฝน
ช่วยกันคนละต้น                 เมื่อสิ้นฝนรักษามัน
รดน้ำเป็นประจำ           ช่วยกันทำต้องขยัน
จำปูนดอกไม้นั้น                 หอมทุกวันหน้าห้องเรียน
เล็บมือนางพวงใหญ่ห้อย  กลิ่นหอมน้อยไม่ปวดเศียร
แมลงผึ้งบินวนเวียน             สีเริ่มเปลี่ยนเมื่อนานวัน
พลับพลึงดอกไม้ป่า         รู้คุณค่าดอกไม้นั้น
สีขาวแดงมีเหมือนกัน           นานาพรรณดอกไม้ป่า
พืชหัวแสนปลูกง่าย          มีมากมายหลายพันธ์หนา
ดอกสวยแสนโสภา          จงรักษากันให้ดี

คลิกอ่านต่อได้ตามลิงค์  http://www.thaigoodview.com/node/22773      เข้าถึงวันที่  29 พ.ค. 54

Advertisements