ด้วยสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประชุมปฏิบัติการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ปี 2554  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 3 องค์ความรู้รายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป. 6 วันที่ 29 –31 กรกฎาคม  2554
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 3 วันที่  5- 7  สิงหาคม  2554
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  : อยู่อย่างพอเพียงวันที่ 18-20  สิงหาคม  2554

ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ภายในวันที่ 4  กรกฎาคม 2554  และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่  14 กรกฎาคม  2554  ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ประโยชน์ดังนี้

1.ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ได้เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้  และเว็บไซต์คลังนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.ผลงานจะถูกคัดเลือก ให้เป็น Best    Practice  หากได้รับคัดเลือกจะได้เผยแพร่ผลงานในงานมหกรรมการจัดการความรู้ที่ดำเนินงานปีงบประมาณ
2555  ต่อไป

 

 

Advertisements